Novastrimsalon.nl - Honden trimsalon Leiden en omgeving

Algemene voorwaarden

Onze

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Nova’s Trimsalon: De onderneming die zich bezighoudt met het trimmen en verzorgen van honden, gevestigd op [adres], ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder [KvK-nummer].

b. Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van Nova’s Trimsalon.

Artikel 2: Afspraken en Annulering

a. Het maken van een afspraak geschiedt telefonisch, via WhatsApp of per e-mail.

b. Bij annulering van een afspraak dient de klant dit uiterlijk 48 uur van tevoren telefonisch of via WhatsApp aan Nova’s Trimsalon te melden.

c. Bij het niet tijdig annuleren van een afspraak is Nova’s Trimsalon gerechtigd 50% van de kosten van de desbetreffende behandeling in rekening te brengen als annuleringskosten.

d. In geval van overmacht, zoals ziekte van de klant of de trimmer, zal Nova’s Trimsalon in redelijkheid proberen een passende oplossing te vinden.

Artikel 3: Tarieven en Betaling

a. De tarieven voor de trimbehandelingen zijn beschikbaar gesteld op de website van Nova’s Trimsalon en kunnen te allen tijde worden aangepast.

b. Betaling van de trimbehandeling dient contant of via een elektronisch betaalmiddel plaats te vinden direct na afronding van de behandeling.

c. Bij het niet nakomen van een afspraak zonder tijdige annulering, zoals bepaald in Artikel 2, dient de klant 50% van de kosten van de desbetreffende behandeling als aanbetaling te voldoen bij het maken van een nieuwe afspraak.

Artikel 4: Gedrag van de Hond

a. De klant is verplicht om eventuele gedragsproblemen of gezondheidsproblemen van de hond voorafgaand aan de trimafspraak te melden.

b. Indien de trimmer tijdens de behandeling constateert dat de hond agressief of gevaarlijk gedrag vertoont, behoudt Nova’s Trimsalon zich het recht voor om de behandeling te staken.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

Nova’s Trimsalon is niet aansprakelijk voor schade aan de hond, verlies van eigendommen van de klant, of enige andere vorm van schade tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Nova’s Trimsalon.

Artikel 6: Klachten

a. Klachten over de trimbehandeling dienen binnen 24 uur na de behandeling schriftelijk gemeld te worden bij Nova’s Trimsalon.

b. Nova’s Trimsalon zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen, reageren op de klacht en indien nodig een passende oplossing aanbieden.

Artikel 7: Toepasselijk Recht en Geschillen

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Nova’s Trimsalon en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Nova’s Trimsalon is gevestigd.

Door het maken van een afspraak en gebruik te maken van de diensten van Nova’s Trimsalon verklaart de klant akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Nova’s Trimsalon behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen.

Novastrimsalon.nl - Honden trimsalon Leiden en omgeving

Nova's Trimsalon staat voor u klaar!

Het welzijn van jouw hond staat in onze trimsalon centraal. Wij zorgen dat alles rustig en zorgeloos verloopt, zodat je huisdier zich helemaal op zijn of haar gemak voelt.

WhatsApp whatsapp